Vedtægter

Vedtægter for

Foreningen AKTIVE GILLELEJE SENIORER

Stiftet den 5. december 2001

 §1  FORENINGENS NAVN

Foreningens navn er AKTIVE GILLELEJE SENIORER

Den er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI Nordsjælland.
Dens hjemsted er Gilleleje, beliggende i Gribskov kommune, Region Hovedstaden.
Foreningen er stiftet den 5. december 2001.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er at samle aktive seniorer til tværgående aktiviteter, i form af ældre-idræt, spil for ældre, socialt samvær og åbne tilbud hele året for at vedligeholde kroppens funktion samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3 MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål, og som betaler de af foreningen fastsatte medlemsbidrag.

Aktive: Som aktive medlemmer regnes alle, der deltager i foreningens aktiviteter, og som har betalt det af foreningen fastsatte kontingent.
Passive: Som passive medlemmer kan optages enhver, der har interesse for foreningens arbejde og vil tilslutte sig foreningens formål samt betale det af foreningen fastsatte medlemsbidrag for passive medlemmer.
Alle medlemmer, aktive og passive har stemmeret.

§ 4 UDELUKKELSE

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, for en nærmere fastsat tid eller for bestandig, hvis den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 5 KONTINGENT

Kontingentets størrelse og forfaldsdato fastsættes af bestyrelsen. Aktive medlemmer, der står i restance i mere end 2 måneder efter kontingentets forfaldsdato kan slettes af medlemslisten, og bør kun efter bestyrelsens bestemmelse optages på ny, såfremt restancen forinden er blevet betalt.

§ 6 ANSVAR VED ULYKKER

Foreningen påtager sig intet ansvar for idrætsudøveren eller andre ved skader eller ulykker.

§ 7 FORENINGENS LEDELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 personer og højst 5 personer, der alle vælges på generalforsamlingen.

1 (2) bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 (3) bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 8 BESTYRELSENS ØKONOMISKE FORPLIGTELSER OG FUNKTION

Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 4. Formandens funktion.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det findes fornødent. Et flertal af bestyrelsen kan ligeledes kræve, at der indkaldes til bestyrelsesmøde. Formanden kan til enhver tid forlange regnskabet og beholdningen forevist og har ret til at påse, at kassebeholdningen samt foreningens øvrige ejendele opbevares forsvarligt.

Stk. 5. Kassererens funktion.
Kassereren fører foreningens regnskab. Herunder forestås opkrævning af kontingent og medlemsbidrag. Kassereren fører fortegnelse over medlemmerne. Foreningens pengemidler skal opbevares på forsvarlig vis – ved indsættelse i pengeinstitut, således at kontantbeholdningen aldrig overstiger en rimelig sum.

Stk. 6. Sekretærens funktion.
Sekretæren skriver referat. Ved alle møder og generalforsamlinger skal der tages referat af vedtagne beslutninger og andre vigtige forhold. Referatet godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde af bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen er mødt.

§ 9 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned. Den skal være lovligt indvarslet ved at blive bekendtgjort for foreningens medlemmer senest 14 dage før. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 10 DAGSORDEN VED GENERALFORSAMLINGEN

De fremmødte stemmeberettigede medlemmer vælger generalforsamlingens dirigent. Indtil dirigenten er valgt, ledes generalforsamlingen af bestyrelsen.

 1) Valg af dirigent

 2) Aflæggelse af beretning for det forløbne år

 3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

 4) Behandling af indkomne forslag

 5) Valg af bestyrelse

 6) Valg af suppleanter

 7) Valg af udvalg

 8) Valg af revisor(er)

 9) Valg af revisorsuppleant

10) Eventuelt

§ 11 STEMMEAFGIVELSE

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (1 over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer). Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem. Til udelukkelse af et medlem samt til vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest 2 måneder efter, at kravet herom er modtaget af bestyrelsen.

Indvarslingsfrist som ved ordinær generalforsamling.

§ 13 TEGNING AF FORENINGEN

Forpligtende underskrift afgives af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 14 FORRETNINGSORDENEN

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 15 REGNSKABSÅRET

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det afsluttede regnskab skal afleveres til revisorerne senest 10 dage før generalforsamlingen.

§ 16 FORENINGENS OPHÆVELSE

Stk.1. Foreningen kan ophæves, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 3 ugers mellemrum.

Stk. 2. Ved foreningens ophævelse deponeres en eventuel formue i et pengeinstitut.
Deponeringsbeviset samt foreningens ejendele overgives til opbevaring hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, Nordsjælland.

Stk. 3. Såfremt der i løbet af 2 år oprettes en ny forening i Gilleleje med tilsvarende formål tilfalder formue og ejendele denne. I modsat fald tilfalder værdierne Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger til brug for ældreidrætten. Værdier ydet af Gribskov kommune tilfalder dog kommunen.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. december 2001.

…………. Karen Hansen …………
                (dirigent)

Ændret på generalforsamlingen den 24. januar 2007.

…………. Aksel R.Jensen ………….                ………. Henny Nikolajsen ………..
               (dirigent)                                            (referant)