Referat af Generalforsamling 2019

AGS-generalforsamling den 23. januar 2019

Tilstede var 57 medlemmer

 1. Valg af dirigent: Ole Thomsen blev foreslået og valgt. Ole Thomsen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne og blev erklæret lovligt indkaldt.
 2. Leif Prüter aflagde beretningen som også blev godkendt med applaus.
 3. Erik Wassmann gennemgik regnskabet, som var blevet uddelt før mødet, og gjorde rede for indtægter og udgifter. Regnskabet blev godkendt med applaus.
 4. Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag til generalforsamlingen. 
 5. Valg til bestyrelsen var Leif Prüter, Vibeke Sønderskov og Bodil Madsen som alle blev genvalgt.
 6. Valg til suppleanter var Hanne Wilstrup og Svend-Erik Jensen som begge blev valgt.
 7. Valg af udvalg til Petanque og Krocket. Her vælger de respektive afdelinger selv deres udvalg.
 8. Valg til revisor var Erik Nikolajsen villig til genvalg og blev valgt.
 9. Jens Larsen var villig til genvalg som revisor suppleant og blev genvalgt.
 10. Mogens og Lis takkede for en god modtagelse i AGS, men Lis kunne godt tænke sig rigtige fjerbolde til badminton.

Leif Prüter takkede Ole Thomsen for hvervet som dirigent og Erik Nikolajsen for revision af regnskabet.

Ole Thomsen og Erik Nikolajsen modtog begge 2 flasker rødvin for deres arbejde. 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

For referat

Carsten Sønderskov

 

AGS generalforsamling den 24.01.2018 i Gillelejehallen 

DAGSORDEN:

    1. Valg af dirigent

    2. Aflæggelse af beretning

    3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

    4. Behandling af indkomne forslag.

    5. Valg af bestyrelse: på valg er Erik Wassmann (v.t.genvalg) og

        Poul Mortensen

    6. Valg af suppleanter: Hanne Wilstrup og Sven-Erik Jensen

    7. Valg af udvalg, Pentanque & Krocket

    8. Valg af revisor: Erik Nikolajsen (v.t.genvalg)

    9. Valg af revisorsuppleant: Jens Larsen (v.t. genvalg)

  10. Eventuelt

Leif bød velkommen og bad om et minuts stilhed til minde om årets afdøde.

 

ad. 1    Knud Hjelm blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

ad. 2    Formanden omtalte bl.a.: 161  aktive medlemmer, klubhuset renoveret, nye stole, sommerudflugten, julefrokosten, gymnastikholdene, onsdagsidræt, krocket aktiviteter, petanqueaktiviteter samt ny adgangsvej til klubhuset.

ad. 3    Regnskabet blev forelagt. Et medlem  påviste fejl i regnskabet på kr. 46,00. Differens mellembogførte indtægter og udgifter. Regnskabet blev godkendt på trods af fejlen i det reviderederegnskab.

ad. 4    Ingen indkomne forslag

ad. 5    Erik Wassmann og Poul Mortensen blev genvalgt med akklamation

ad. 6    Hanne Wilstrup og Sven-Erik Jensen blev genvalgt med akklamation

ad. 7    Pentanque og krocket afdelingerne nedsætter udvalg

ad. 8    Erik Nikolajsen blev genvalgt med akklamation

ad. 9    Jens Larsen blev genvalgt med akklamation

ad.10   Revisor og dirigent fik hver rødvin for udført arbejde

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

                                                                            Referent Poul Mortensen

Referat fra Generalforsamling 2017

Referat af AGS Generalforsamling 25-01-2017

 1. Valg af dirigent:
  Knud Hjelm blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Aflæggelse af beretning:
  Beretningen indeholdt omtale af bl.a.: 150 medlemmer af AGS ved året slutning sommerudflugten julefrokosten - gymnastikholdene - krocket - petanque. Beretningen godkendt.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab:
  Regnskabet blev forelagt og godkendt.
 4. Behandling af indkomne forslag:
  Ingen indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse:
  - Leif Prüter villig til genvalg. Leif Prüter blev genvalgt med akklamation.
  - Børge Nielsen ønsker ikke genvalg. Leif Prüter takkede Børge Nielsen for en mangeårig, enestående indsats i bestyrelsen og overrakte Børge Nielsen et bevis på æresmedlem af AGS. Børge Nielsen takkede for den overraskende udnævnelse.
  Vibeke Sønderskov blev valgt med akklamation.
  - Bodil Madsen villig til genvalg. Bodil Madsen blev genvalgt med akklamation
 6. Valg af suppleanter:
  Hanne Wittrup og Sven-Erik Jensen blev valgt til 1. og 2. suppleant med akklamation.
 7. Valg af udvalg: Pentaque & Krocket:
  Udvalg: petanque og krocket afdelingerne nedsætter udvalgene.
 8. Valg af revisor: (Erik Nikolajsen villig til genvalg)
  Erik Nikolajsen genvalgt med akklamation
 9. Valg af revisorsuppleant: (Jens Larsen villig til genvalg)
  Jens Larsen genvalgt med akklamation.
 10. Eventuelt:
  Ole Thomsen omtalte en kommende bustur i begyndelsen af juli til bl.a. Køln.
  Med tak blev der uddelt rødvin til Erik Nikolajsen (revisor) og Knud Hjelm (dirigent).

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Referent Poul Mortensen

 

Konstituering af Bestyrelsen

KONSTITUERING i forlængelse af generalforsamlingen 25.01.2017

Deltagere: Leif Prüter, Erik Wassmann, Poul Mortensen, Bodil Madsen, Vibeke Sønderskov, Hanne Wittrup, Sven-Erik Jensen

Jens Larsen påtog sig opgaven at være tilsynsførende med AGS klubhuset.

DAGSORDEN:

 1. Konstituering
 2. Eventuelt.

ad. 1 Konstituering

Formand: Leif Prüter

Næstformand: Bodil Madsen

Kasserer: Erik Wassmann

Sekretær: Poul Mortensen

Bestyrelsesmedlem: Vibeke Sønderskov

 1. Suppleant: Hanne Wittrup
 2. Suppleant: Sven-Erik Jensen

ad. 2 Eventuelt:

Sommerudflugten til Sporvognsmuseet den 31. maj 2017.

Pris for medlemmer 250 kr.

Prisen omfatter også frokost med én øl eller vand + kaffe.

Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 1. marts hos Leif Prüter, Egernvej 8, Bonderup, 3250 Gilleleje, kl 12:30.

Generalforsamling 2016

Leif bød velkommen og bad om èt minuts stilhed til minde om årets afdøde.

1. Valg af dirigent
Knud Hjelm blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

2. Aflæggelse af beretning
Formmanden Leif Prüter aflægde beretningen. Hvis du vil løse hele beretningen så kan den læses længere nede på siden. Hovedpunkterne, der blev berørt var:

 • Der er ikke behov for vedtægtsændringer ang. valg af enkeltmedlemmer til pentaque og krocketudvalg. Det overlades til udvalgene.
 • Sommertur
 • Julefrokost
 • Petanque
 • Krocket
 • Gymnastik
 • Ved årets udgang havde AGS 147 medlemmer

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev forelagt og godkendt

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse: Erik Wassmann og Poul Mortensen begge villige til genvalg
Erik Wassmann og Poul Mortensen begge genvalgt med akklamation

6. Valg af suppleanter: Vibeke Sønderskov og Hanne Wilstrup
Vibeke Sønderskov og Hanne Wilstrup blev valgt med akklamation

7. Valg af udvalg: Pentaque og Krocket
Valg af udvalg: pentaque og krocket afdelingerne nedsætter udvalgene

8. Valg af revisor: Erik Nikolajsen villig til genvalg
Erik Nikolajsen genvalgt med akklamation

9. Valg af revisorsuppleant: Jens Larsen villig til genvalg
Jens Larsen genvalgt med akklamation

10. Eventuelt
Med tak blev der uddelt rødvin til Erik Nikolajsen (revisor), Knud Hjelm (dirigent),
Marianne Thomsen (suppl. bestyrelsesarbejde) og Frank Husmark (hjemmeside)

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Referent Poul Mortensen

Formandens beretning til Generalforsamling 2016

Årets gang i 2015 for AGS.

Beretning til Generalforsamlingen 2016

Beretningen starter for præcis 1 år siden, hvor vi på General Forsamlingen drøftede det ulogiske i at alle fremmødte var med til at vælge hvem der skulle sidde i henholdsvis Petanque- og Krocket udvalget.
Bestyrelsen blev opfordret til at ændre i vedtægterne på denne GF, så vi satte os ned sammen med dirigenten og nærlæste vedtægterne, og kom til det resultat at ordlyden i vedtægterne gjorde, at det ikke var nødvendigt med en vedtægts ændring. I stedet for at vælge medlemmer til udvalgene skal forsamlingen blot vedtage, fra år til år, hvilke udvalg der skal nedsættes for det kommende år,
og så vælger man selv udvalgsmedlemmer, i de enkelte afdelinger.

Det er i øvrigt lykkedes bestyrelsen, efter flere års forsøg, at skabe et mindre underskud på driften. Hvilket vil fremgå under punktet regnskab.

Vi har ellers haft et fint år uden de store udsving til nogen sider, vi har haft 2 arrangementer for hele foreningen, nemlig den årlige sommertur som i 2015 gik til Københavns Rådhus, hvor vi fik en guidet rundvisning og efterfølgende et fint frokostarrangement i de små haver i Pile Alle.
Stor tak til Børge Nielsen som endnu engang overgik sig selv med dette arrangement, samt til medhjælperen Poul Mortensen som sørgede for at alt gik glat ved fremmødet.
Det andet arrangement var som sædvanligt vores store julefrokost i Gilleleje hallen med taselv bord fra Ullas køkken, det var fint som sædvanligt. Derudover kom Jesper Søgård fra Gillelejerevyen og underholdt med et John Mogensen program, som så ud til at falde i god jord hos deltagerne, der i alt var 117 personer, meget flot fremmøde flere end nogensinde før.

Hvordan er det så gået i de enkelte sportsgrene, ja lad os starte med Petanque:

Fra April var vejret ret så godt så man lagde hårdt ud.Og selv om sommeren bød på megen regn, var der kun få aflyste dage. Der er stigning i medlemstallet så vi nu er 40 medlemmer.
18 august var der fælles mixstævne med krocket på en dejlig sommerdag. Petanquerne spillede krocket og omvendt. Alle syntes at have en god dag, Formanden delte præmier ud og dagen sluttede med fællesspisning, hvor Carsten fra Krocket grillede.
d.1. december sluttede vi af med et fællesarrangement i GBs klubhus, sammen med krocket.

Og lad os fortsætte med Krocket: Som havde et godt år, med mange nye medlemmer så man nu er oppe på 30 personer.
Der har været stor tilslutning til div. stævner, hvoraf vi har vundet en del.
Der var 2 der vandt Nordsjællandsmesterskab i enkeltmandsturnering. 2 par som blev Nordsjællandsmestre. Vi fik et par som blev Østmestre samt en der blev nr.3 til DM i enkeltmands.
3 par var med til DM.
Der er 4 personer i gang med at uddanne sig til instruktører.
Vi fik et sponsorat fra Nordeafonden på 15000 kr. til matriel og en grill.
Vi havde besøg af en 1.klasse samt efterfølgende 3 5 klasser som skulle prøve spillet. Der blev bragt billeder og tekst i UGEPOSTEN.
Der var den tidligere nævnte fællesdag med petanquerne.
Mortens aften afholdes i Boldklubben med indtagelse af 6 ænder, til 28 personer.
Fælles julefrokost 1 Dec. I GBs klubhus med petanqerne.
D. 18 juni i år, har vi fået tildelt værtskabet for et Øststævne med ca.100 deltagere, det ser vi frem til.

Gymnastik: her har bestyrelsen valgt at udvide med et ekstra hold om mandagen så vi nu er 3 hold.
Det er gået OK, men vi kan godt bruge lidt flere på hold 2 om mandagen.

Hallen om onsdagen, hvor vi laver gymnastik ½ time og efterfølgende spiller Badminton, tæppecurling, bordtennis og indendørs boccia:
Vi startede med at vores nye instruktør brækkede armen, og vi måtte ty til en afløser som var villig til straks at hoppe til, tak for det. Nu er den oprindelige instruktør tilbage og har fundet sin rytme.
Vi har i løbet af sommeren købt et nyt curlingtæppe, som vi fik tilskud fra kommunen til fra materielpuljen. Der er stor tilslutning til onsdagen i hallen.

Vi var ved årets udgang 147 medlemmer, hvoraf adskellige dyrker mere end een disciplin.

Jeg vil gerne sige en stor tak til den øvrige bestyrelse for deres indsats i året der er gået.

Til slut vil jeg opfordre forsamlingen til sammen med mig at give en stor hånd til dem der betyder allermest for foreningen, nemlig MEDLEMMERNE. Uden disse, var vores klub ikke den, den er i dag.

Det var ordene.

Generalforsamling 2015

1. Valg af dirigent

Efter forslag fra bestyrelsen blev Knud Hjelm valgt, som derefter erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed lovlig.

2. Aflæggelse af beretning

Leif Prüter aflagde beretning. Læs hele beretningen længere nede på siden, men hovedpunkterne var:

 • Petanquebaner
 • Maj kampagner
 • Sommertur
 • Krockets gode år med flere mesterskaber
 • Stort fremmøde i såvel krocket som petanque
 • Gymnastik, herunder bestyrelsens overvejelser om flere hold
 • Tak til Birthe Christensen for hendes arbejde for klubben
 • Nævnte at vor tidligere formand, Karen Hansen, døde i det forgangne år
 • Nævnte tilskuddet fra Jem og Fix
 • Takkede for den store tilslutning til julefrokosten

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Erik gennemgik regnskabet.
Ved året udgang var vi 145 medlemmer.
Frank havde et spørgsmål til oplysningerne om køller og bluser. Erik forklarede, at noget af problemet var, at vi havde købt bluser sidste år og havde 3 bluser fra endnu tidligere køb. Der gives stadig tilskud til køb af bluser.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

 • Sekretær Birthe Christensen udtræder af bestyrelsen på grund af fraflytning
 • Børge Nielsen blev genvalgt
 • Leif Prüter blev genvalgt
 • Bodil Madsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Birthe Christensen

6. Valg af suppleanter

 • Marianne blev genvalgt
 • Vibeke blev valgt som ny suppleant

7. Valg af udvalg
Petanqueudvalget fik følgende sammensætning: Erik Hertz, Hanne Nielsen, Anette Agerskov, Jørgen Wilstrup og Børge Nielsen

Til krocketudvalget var fra det nuværende udvalg følgende forslag: Vibeke Sønderskov, Frank Husmark og Bodil Madsen

I en henvendelse fra Erna Larsen foreslog hun, at udvalget fik 4 medlemmer og hun stillede sig til rådighed

Generalforsamlingen besluttede at der skulle foretages afstemning om de to forslag og udfaldet blev: 34 medlemmer stemte for forslaget om 3 medlemmer, medens 1 medlem stemte for forslaget om 4 medlemmer. Herefter har kroketudvalget 3 medlemmer

Til dette var en diskussion: Frank Husmark mente ikke, at man havde fulgt de almindelige regler om afstemning. Han mente at man burde vælge om udvalget skulle have 3 eller 4 medlemmer og mente i øvrigt at det under punktet ”Behandling af indkomne forslag” burde være nævnt at der var kommet et forslag fra Erna Larsen. Mente ikke at krocketmedlemmerne havde været utilfredse med Erna Larsen. Der kom fra salen bemærkninger om, at kun krocketmedlemmerne henholdvis petanquemedlemmerne skulle kunne stemme om deres udvalg. Ole Mortensen var ikke enig i Franks bemærkning om, at Ernas brev var et indkommet forslag og derfor var behandlet korrekt.

Leif nævnt, at det i vedtægterne stod, at generalforsamlingen skulle udpege de to udvalg, og det var så det, der var sket tidligere på denne forsamling. Generalforsamlingens beslutning stod ved magt.

8. Valg af revisor
Erik Nikolajsen blev genvalgt

9. Valg af revisorsuppeant
Jens Larsen blev genvalgt

10. Eventuelt
Leif takkede dirigenten og medlemmerne for fremmødet til generalforsamlingen.

Referent Børge Nielsen

Beretning af formanden - Gen. Fors. 2015

Formandens beretning vedr. året 2014

Det var så endnu et begivenhedsrigt år i vores forening. Vi lagde ud med at indvie vores nye fine Petanquebane med en reception, startende ved kanten af banen med at Borgmesteren kastede de første kugler, fortsatte derefter med at møde op i GBs Klubhus hvor Borgmesteren sagde et par ord, fulgt af GBs formand E. Bertrand samt en takke tale fra undertegnede. Under Bertrands tale fik vi en gave fra GB, nogle river til at glatte banen ud.

Vi lavede i maj en kampagne for at lokke flere til Krocket og Petanque. Dette gav nogle flere medlemmer til begge dele.

Vi havde i maj en fin tur til Roskilde Domkirke med efterfølgende mad på Gershøj Kro. Tak til Børge for et godt arrangement.

Krocket:

Det har været et godt år for krocket afdelingen, med 26 medlemmer, Maj måned bød på Åbenthus hvor alle kunne komme og prøve, dette betød 6 nye medlemmer, som alle er faldet godt til. Vi har deltaget i 8 stævner, hvor det er blevet til 6 førstepladser og en andenplads.
AGS deltog også i holdturnering hvor Bodil Madsen, Frank Husmark samt Vibeke- og Carsten Sønderskov blev Landsdelsmestre for hold C1.
Erik Nikolajsen og Carsten Sønderskov, blev landsdelsmestre for par i B2. Alle landsdelsmestre rykker en række op.
Der har løbende været stort fremmøde til træning tirsdag og fredag, samt til de forskellige arrangementer som klubmesterskab/ Grilldag og julefrokost.

Petanque:

Efter indvielsen tog vore spillere fat og har spillet hver tirsdag hele sommeren og ældresagen om mandagen. Den første bane er lidt ujævn, men leverandøren har lovet at ændre dette. 9/9 have man et mix-stævne med ældresagen, med stor succes, der var mange deltagere fra begge foreninger.

Der var 37 deltagere i petanqueafdelingen ved sæsonafslutningen, det er mere end der er plads til på banerne men da ikke alle møder hver gang, har vi ikke haft problemer med det endnu.

Vi søgte materielpuljen og fik tildelt et beløb der gjorde at vi kunne købe 3 sæt borde og bænke til Petanquebanerne i stedet for de noget miserable, som der stod dernede, samtidig fik vi Jens Larsen til at istandsætte de 2 der var brændt nede ved klubhuset, stor tak til ham herfor.

Mandags gymnastikken:

Den er blevet meget populær. Der er ca. 50 personer tilmeldt, til en god gang motion under vores instruktør, som er meget populær og som vi derfor også sætter meget stor pris på.  Vi overvejer grundet det store antal og flere efterspørgsler, at lave 2 mandagshold, et fra 9,30-10,20 og et fra 10,30-11,20.

Fredags gymnastikken:

Er lidt hårdere end mandagsgymnastikken, men her er der 30 meget ihærdige personer.
Stor tak til Birthe, der forlader os og rejser helt væk her i foråret, for hendes indsats med at tage remedier og musikanlæg frem til gymnastikken.

Onsdag i Gilleleje Hallen:
Her er ca. 50 personer som gør gymnastik med efterfølgende Badminton, Boccia, Tæppecurling, og med mulighed for Billard, bordtennis, Dart og Bob.
Vi er i alt lidt færre medlemmer end sidst år.

Vi fik i efteråret den kedelige meddelelse, at Karen Hansen, foreningens stifter og mangeårige formand og eneste æresmedlem var afgået ved døden.
Børge, vores næstformand, forfattede nogle mindeord til Ugeposten.

Vi fik i oktober en meddelelse fra Hjem & Fix om at vi kunne søge en pulje, om støtte til et projekt på den måde at vi skulle udføre et arbejde og de støttede så med Materialer hertil.
Frede ansøgte med en tegning og materialebeskrivelse om at få til et læskur til Petanquebanerne. Sidst i oktober fik vi besked om at det var bevilget. Vi skulle blot have udført arbejdet inden 31/12.
Vi gik straks i gang og resultatet kan ses nede ved banerne, vi håber, spillerne får god brug herfor. En stor tak skal lyde til dem der gik i gang med byggeriet: Frede Petersen, Søren Rykær, Børge Nielsen, Erik Gilfeldt, Erik Wassmann og Jørgen Vilstrup, samt ikke mindst Sonja Techau, der mødte op med varm kaffe til Byggeteamet.

Året sluttede med den altid populære JULEFROKOST, i år med ta-selv-bord, kreeret af Ulla fra Hallens køkken, med underholdning af Allan Heiding og datteren Joanna der har en meget flot stemme.

Der var tilmeldt 111 personer hvilket er rekord for et julearrangement. Poul gjorde en stor indsats for, at få så mange som muligt med, stor tak herfor.

Jeg kan til slut sige at vi prøvede endnu engang, at bruge lidt af foreningens formue, men uden resultat, jeg kan se at der, som I vil se om lidt, stadig er et overskud.

Tak til alle for året der er gået!

 

Leif Prüter, formand for AGS

Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling d. 29. januar 2014

1.  Valg af dirigent.

     Formanden bød velkommen og foreslog Knud Hjelm til dirigent, som blev valgt.

2.  Aflæggelse af beretning for det forløbne år.
    
Leif Prüter aflagde beretning.

     Medlemstallet er nu 151.
     Til de nye petanquebaner mente Karen Hansen, at 8 baner var for lidt, når der kommer gæster for at spille turnering. Bestyrelsen mente, at man sagtens kunne finde ud af at skiftes til at spille og holde pause.

3.  Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
    
Erik Wassmann fremlagde regnskabet, som havde et pænt overskud. Erik mente ikke, at der skal være så stort et overskud. Hertil sagde Karen Hansen, at hun var glad for, at der er penge på kontoen.

    Et punkt under indtægter - Depositum skab GB - fjernes.

4.  Behandling af indkomne forslag.
    
Ingen forslag.

5.  Valg af bestyrelse, på valg er Erik Wassmann og Poul Mortensen. Begge er villige tilgenvalg.
     Erik Wassmann og Poul Mortensen fortsætter.

6.  Valg af suppleanter, Bodil Madsen og Marianne Thomsen. Begge er villige til genvalg.
    
Bodil Madsen og Marianne Thomsen fortsætter.

7.  Valg af udvalg: Krocket og Petanque.
     Udvalget i Petanque: Knud Hjelm, Hanne Nielsen, Marianne Thomsen og Børge  Nielsen.
     Udvalget i Krocket: Henny Nikolajsen, Erik Nikolajsen, Erna Larsen og Bodil Madsen.

8.  Valg af revisor, Erik Nikolajsen er villig til genvalg.
     Erik Nikolajsen fortsætter.

9.  Revisorsuppleant, Jens Larsen er villig til genvalg.
    
Jens Larsen fortsætter.

10.Eventuelt.
     Flere medlemmer ønskede, at man  fortsætter med at tage fotos af holdene, som Karen havde gjort i mange år. Leif vil købe et kort til fotografiapperatet.

     I forbindelse med indvielse af de nye Petanquebaner skal vi i dialog med GB om at invitere politikerne (borgmesteren) og Pressen.
     Vi skal reklamere mere for krocket og petanque, for at få flere medlemmer, vi skal holde en introduktionsdag om krocket og petanque.

            Dirigenten takkede for god ro og orden.

            Generalforsamlingen sluttede med, at formanden gav revisoren og dirigenten en flaske vin.   

            

             Referent: Birthe Christensen

             Dirigent:  Knud Hjelm

Beretning af formanden - Gen. Fors. 2014

Beretning for år 2013 i AGS

Dette er beretningen for år 1 efter Karen Hansen, som er medstifter af AGS og var formand i hele foreningens tid, og som valgte at trække sig tilbage.

Vi er nu, 151 medlemmer imod 172 samme tid sidste år. Til gengæld er vores medlemmer utroligt flittige, ud af disse 151 er der 50  personer der går til mere end 1 ting.

Det har så absolut været et turbulent år, samtidig med at Karen meddelte sin afgang, vidste vi at det nye år også medbragte den udfordring at vi skulle have nye gymnastik instruktører til såvel mandagsholdet som fredagsholdet hvor den hidtidige instruktør, havde meddelt at hun heller ikke ville fortsætte. Også onsdagsholdet i Hallen skulle have en ny instruktør til ½ times opvarmningsgymnastik.

Vi vidste at det ville blive svært, det er ikke til at lokke folk udefra hertil for at arbejde en eller ½ time, så vi måtte finde en, der var nogenlunde lokal. Utallige var det antal personer som vi prøvede at kontakte uden held. Men så trådte et par medlemmer til, som også går ude i Gilleleje Fittness, de mente at de havde et godt bud på en instruktør som underviste både der og hos Fysioterapien, og stort tak til dem for Deres indsats.

Det resulterede nemlig i, at vi kom i forbindelse med Anne, som nu underviser på såvel mandagsholdet som fredagsholdet, til stor tilfredshed blandt deltagerne.  

 Til d. ½ time om onsdagen forsøgte vi os derefter med Birgit Sommer, som tidligere havde foreslået sig selv. Men der skulle en del overtalelse til før Birgit slog til. Og i dag går det også rigtig godt med et headset som hallen havde, så Birgit kan trænge igennem med sin stemme. Det er altid svært med nye instuktører, fordi de gør det på deres egen måde, og nogen vil altid savne den tidligere instruktørs måde at gøre tingene på.

Samtidig med at vi skulle søge instruktører opstod så det næste problem. Grusbanen som vi spillede petanque på, skulle nedlægges, fordi Fodboldklubben skulle have anlagt en kunstbane til såvel vintertræning som træningskampe i den kolde tid hvor det er umuligt at være på græs. Og det var da meget forståeligt at de ønskede det. Men hvad så med vores Petanquehold ? Vi var fra dag 1 i løbende kontakt med Erling Bertrand, der er formand for GB, og han bakkede os 100% op i vores bestræbelser på at få et nyt sted at spille.
Kommunen kom ind i billedet og ville gerne støtte med et beløb til anlæggelse af en ny Petanqueanlæg med plads til 8 baner. Men så opstod problemet med hvor dette anlæg skulle placeres, først var placeringen for enden af GBs klubhus, men dette areal ville fodboldklubben gerne anvende, så man fandt et nyt område ved siden af tennishallen, der var en springgrav som var groet til, men skolen gjorde opmærksom på ar den skam blev anvendt og der var planer om yderligere timers brug heraf. Så nu er alle enige om en placering bag skolehallen, op mod hegnet, der er læ, sol og mulighed for at have nogle borde og bænke ved siden af anlægget.

Petanque:
Vejrforholdene gjorde at petanquerne kom sent i gang, og allerede i juli måned måtte man flytte fra grusbanen og op på et græsareal bag GBs klubhus. Græs er ikke særlig velegnet til Petanque så en del medlemmer faldt hurtigt fra, der kom i snit ca.30 personer, dette faldt hurtigt til 16-20 personer, og senest var der kun 8-10, man sluttede d.3, december med en fælles frokost. Der er registreret 35 medlemmer til Petanque.

Krocket:
Her har vi 19 medlemmer, der spilles tirsdag, hvor der er stort fremmøde, og fredag med knap så mange. Banerne var bestemt ikke optimale fra sæsonstarten men er først nu ved at blive gjort i stand.

21 maj var der hverdagstræf, med gæster fra Ramløse og Hornbæk. I juni spillede man enkeltmandsspil, men ingen ville stille op til turnering. I august var der klubmesterskab med præmier og efterfølgende frokost.
Vi havde 2 hold med i turneringen, i B2 matte vi nøjes med en 3.plads, og holdet i C1 måtte desværre misse en kamp grundet sygdom.
Flere spillere var til stævner i andre klubber, der var 9 spillere i Ramløse hvor vi løb med 3 første præmier og 2 anden præmier. FLOT RESULTAT. Man afsluttede sæsonen med Julefrokost i AGS huset d. 26/11 med 20 deltagere.

De 2 Gymnastikhold:
Mandag som er lidt lettere og fredag som er for de lidt mere hårdføre personer, kører med henholdsvis 57 og 33 personer hvorfor bestyrelsen har besluttet indtil videre at vi ikke tager flere deltagere ind på mandagsholdet.

Onsdag i Hallen:
Her er der tilmeldt 57 personer, og det er ved at være maximum for hvad vi kan være. Vi har i årets løb investeret i et nyt curling tæppe, og satser på i det nye år at anskaffe et mere. Birgit Sommer har som førnævnt overtaget opvarmningen, tak til hende for det.

Arrangementer:
Vi havde i det forgangne år, som sædvanlig 2 arrangementer:D.29/5 var vi på tur til Brede værk, med rundvisning og efterfølgende spisning på Bakken, en flot tur der sluttede med at solen tittede frem, så vi kunne nå en runde på Bakken inden turen gik hjemad igen.

Vi afholdt også i år en julefrokost i Hallen med deltagelse af 93 personer, Ove Mynderup underholdt med sang, musik og små annekdoter, til stor tilfredshed for de fremmødte.

Skal man evaluere året, har det været et godt men også et lidt hårdt år, det havde aldrig gået uden en god indsats fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Tak til dem herfor.

Leif Prüter, formand for AGS