Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling 19 januar 2022

Kommer senere

 

 

 

Formandens beretning for det herrens år 2021

Det første halvår af 2021 er stort set ikke eksisterende, bortset fra de udendørs aktiviteter, der kørte efter de af sundheds myndighederne  udstukne regler, herunder afhold vi udendørs gymnastik foran klubhuset med ca.10 personer pr.hold, indtil kommunen lagde alt ned. Tak til Anne for hendes flexibilitet.

I løbet af foråret prøvede vi at opdele hallen, således at der var mulighed for 10 personer til tæppecurling, 10 personer til  Badminton samt 10 personer til bordtennis og holdene mødte ind forskudt. Det holdt til ca. 3 onsdage inden kommunen lagde alt indendørs Idræt ned. Efter sommerferien kom der gang i aktiviteterne igen og vi fik en del nye medlemmer,  til bl.a. gymnastikholdene og onsdag i hallen, til bortdtennis og her kom Billard op og stå igen. Men vi kan godt bruge nogle flere til at spille Badminton og tæppe curling.

Desværre kom at af vores nye medlemmer Carl Erik Frederiksen slemt til skade og brækkede anklen da han hang fast i et boldstop net  i forbindelse med bordtennis, vi ønsker ham alt mulig held med genoptræning og håber at se ham igen i hallen.  

Krocket afdelinger er blevet opfordret af DGI, til at afholde DM i enkeltmands  krocket, det afholdes d.24.September  på ca. 30 baner, ved klubhuset. Også krocket var lukket ned indtil forsommeren hvor man fik afviklet par & holdturnering med begrænset deltagerantal.Det stor Øststævne blev afholdt , d. 21 august i Gilleleje med spillere fra Sjælland samt Bornholm i alt 70 spillere deltog. I oktober afholdt man en lille grillfest med ca 25 deltagere.

Petanque her kom man i gang med at spille igen med ca.15-20 deltagere pr gang, vi kan godt bruge nogle flere petanquespillere. I oktober holdt man afslutningsfest hvor alle 31 tilmeldte deltog.

Vi har desværre været udsat for forsøg på IT svindel, en person, der udgav sig for at være mig sendte en mail til kassereren og bad ham overføre et beløb til en konto som ingen af hos kendte, men det var  nemt at gennemskue da jeg aldrig ville sende en sådan opfordring, grundet at jeg selv har et hævekort til vores konto. Efterfølgende har vi 2 gange meldt det til Nordsjællands Politi, uden at de har været i stand til at følge sagen til dørs.

 Vi afholdt vort 20 års jubilæum i November, det foregik i Gilleleje hallen, efter at vi havde været rundt om Hotel Strand og kysthusene . Inden det endte i Hallen.

Vi tog alle Corona forbehold i ed, og bad folk vise coronapas ved indgangen, vi sad ved runde borde så vi ikke sad tæt på den overfor, og vi luftede ud mellem retterne, så vidt vi ved blev ingen smittet ved festen, det er vi stolte over at kunne sige når vi sad ca.140 personer samlet. Vi blev underholdt at Rene Richardt fra Græsted revyen/ Græsted kro.

At dømme efter medlemmernes tilbagemelding, var det en stor succes, alle var tilfredse med arrangementet. Og hvis i syntes at vi blafre lidt med armene, er det udelukkende fordi vi har svært ved at få dem ned ovenpå succeen.

Jeg vil derfor gerne sige stort tak til FESTUDVALGET for arrangementet, på vegne af medlemmerne.

Og generelt en stor tak til bestyrelse og Suppleanter samt Gymnastik Anne og Birna, for deres indsats i året der er gået, som har givet store udfordringer med at få de enkelte ting til at coronafungere.  Tak for godt samarbejde.

Genneralforsamling 2021

På grund af Coronaen har der ikke kunne afholdes genneralforsamling.

Så vi bringer alene formandens beretning for 2020.

Beretning for året 2020 i AGS.

Året var knap nok begyndt efter 2019 General forsamlingen, før end Mette Frederiksen lukkede landet ned grundet Corona, samtidig lukkede Gribskov Kommune ned for alle haller og aktiviteter i.f.m. disse. Hvilket vil sige at vi måtte lægge alle vores aktiviteter ned. I en periode. Med snilde lykkedes det dog at få gang i Krocket og petanque således at banerne var delt op så deltager antallet var i.h.t. de udstukne regler.

Så mest ramt blev nok Gymnastikken i Idrætshuset samt onsdags Idræt i Hallen. Her havde vi også fået delt hallerne op men dette blev også standset.

Gymnastikken i foråret blev lukket ned og aldrig startet op igen senere. I efteråret kom vi i gang og fik besked på at vi ikke måtte være så mange. Her efter delte vi salen op i 2 dele og en mindre instruktør del, men dette kom dårligt nok i gang før end alt blev lukket ned igen. VI havde undervejs nogle problemer med skolen, som ikke ville respektere, at vi kun måtte være 1 hold i Idrætshuset af gangen.

Onsdagsidræt i hallen: Her fik vi i efteråret gang i en opdeling med bordtennis i et separat rum, samt tæppecurling i den ene ende og badminton i den anden ende af hallen, dette kørte et stykke tid hvorefter hallen blev lukket ned.

Krocket : Året startede med et arrangement for alle klubberne i Nordsjælland, der var 40 deltagere, der blev delt op i hold og der dystedes i 5 dicipliner og afsluttede med god mad. Sæsonen startede med tøndeslagning og fastelavnsboller. Herefter startede Corona nedlukningen. Da der blev lettet op hen over sommeren, fik vi afholdt vores par turnering, med følgende vindere:

M1: Erik Nicolajsen og Carsten Sønderskov

A2:  Helle Lund 

BI:   Birna & Peter Blenstrup

B2:  Gunnar Larsen & Bjarne Madsen

Vi var igen i år den mest vindende klub i Nordsjælland med 4 første pladser og 2 andenpladser i par turneringen.

1 hold blev Landsdelsvinder i B2: Gunnar Larsen, Jette Larsen, Jette Olsen samt Bjarne Madsen.

I eftersommeren var der besøg fra TV Nordkysten som lavede et indslag på 36 minutter om AGS krocket. I August var der klubmesterskaber med efterfølgende mad. Mortens and og juleafslutning blev Corona aflyst.

Petanque: Her fik vi gennemført sæsonen reduceret antal deltagere samt. Opdelte baner og nedlukningen kom som vi alligevel var ved at afslutte sæsonen. Vi har måtte aflyse såvel vores sommertur som julefrokosten. Sommerturen var ellers arrangeret i alle detaljer. Vi skulle have været til Jægerspris slot, og derfra spise på en kro som også var bestilt. VI håber på måske at kunne genoptage gymnastikken i April og køre måneden ud.

Det har været et stort arbejde at prøve på at få det hele til at fungere, og hver gang vi troede at have fundet de vise sten så skete der noget nyt igen og så var vi lige vidt, jeg vil gerne takke alle der var med til at forsøge herpå, for deres indsats.

Og stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb.

 


 

Generalforsamling 22 januar 2020

Referat af generalforsamling 22 januar 2020

Tilstede var 47 deltagere

 1. Valg af dirigent:  Carsten Sønderskov blev valgt
 2. Aflæggelse af beretning for det forløbne år. Leif Prüter aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. Erik Wassmann fremlagde regnskabet og det blev godkendt.
 4. Behandling af indkomne forslag:    Der var ingen indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse. På valg er Erik Wassmann og Sven Erik Jensen begge var villige til genvalg.   Begge blev valgt. På valg Hanne Wilstrup der er villig til genvalg.  Hanne Wilstrup blev valgt.
 6. Valg af ny suppleant, Jette Larsen blev foreslået og blev valgt.
 7. Valg af udvalg. Petanque og Krocket udvalg. Her vælger de respektive afdelinger selv deres udvalg.
 8. Valg af revisor(er). Valg af revisor: Erik Nikolajsen var villig til genvalg og blev valgt.
 9. Valg af revisorsuppleant: Jens M. Larsen var villig til genvalg og blev valgt.
 10.  Eventuelt:  Der var intet under dette punkt.

     Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

     For referat Vibeke Sønderskov.

Generalforsamling 2019

AGS-generalforsamling den 23. januar 2019

Tilstede var 57 medlemmer

 1. Valg af dirigent: Ole Thomsen blev foreslået og valgt. Ole Thomsen konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne og blev erklæret lovligt indkaldt.
 2. Leif Prüter aflagde beretningen som også blev godkendt med applaus.
 3. Erik Wassmann gennemgik regnskabet, som var blevet uddelt før mødet, og gjorde rede for indtægter og udgifter. Regnskabet blev godkendt med applaus.
 4. Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag til generalforsamlingen. 
 5. Valg til bestyrelsen var Leif Prüter, Vibeke Sønderskov og Bodil Madsen som alle blev genvalgt.
 6. Valg til suppleanter var Hanne Wilstrup og Svend-Erik Jensen som begge blev valgt.
 7. Valg af udvalg til Petanque og Krocket. Her vælger de respektive afdelinger selv deres udvalg.
 8. Valg til revisor var Erik Nikolajsen villig til genvalg og blev valgt.
 9. Jens Larsen var villig til genvalg som revisor suppleant og blev genvalgt.
 10. Mogens og Lis takkede for en god modtagelse i AGS, men Lis kunne godt tænke sig rigtige fjerbolde til badminton.

Leif Prüter takkede Ole Thomsen for hvervet som dirigent og Erik Nikolajsen for revision af regnskabet.

Ole Thomsen og Erik Nikolajsen modtog begge 2 flasker rødvin for deres arbejde. 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

For referat

Carsten Sønderskov

 

AGS generalforsamling den 24.01.2018 i Gillelejehallen 

DAGSORDEN:

    1. Valg af dirigent

    2. Aflæggelse af beretning

    3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

    4. Behandling af indkomne forslag.

    5. Valg af bestyrelse: på valg er Erik Wassmann (v.t.genvalg) og

        Poul Mortensen

    6. Valg af suppleanter: Hanne Wilstrup og Sven-Erik Jensen

    7. Valg af udvalg, Pentanque & Krocket

    8. Valg af revisor: Erik Nikolajsen (v.t.genvalg)

    9. Valg af revisorsuppleant: Jens Larsen (v.t. genvalg)

  10. Eventuelt

Leif bød velkommen og bad om et minuts stilhed til minde om årets afdøde.

 

ad. 1    Knud Hjelm blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

ad. 2    Formanden omtalte bl.a.: 161  aktive medlemmer, klubhuset renoveret, nye stole, sommerudflugten, julefrokosten, gymnastikholdene, onsdagsidræt, krocket aktiviteter, petanqueaktiviteter samt ny adgangsvej til klubhuset.

ad. 3    Regnskabet blev forelagt. Et medlem  påviste fejl i regnskabet på kr. 46,00. Differens mellembogførte indtægter og udgifter. Regnskabet blev godkendt på trods af fejlen i det reviderederegnskab.

ad. 4    Ingen indkomne forslag

ad. 5    Erik Wassmann og Poul Mortensen blev genvalgt med akklamation

ad. 6    Hanne Wilstrup og Sven-Erik Jensen blev genvalgt med akklamation

ad. 7    Pentanque og krocket afdelingerne nedsætter udvalg

ad. 8    Erik Nikolajsen blev genvalgt med akklamation

ad. 9    Jens Larsen blev genvalgt med akklamation

ad.10   Revisor og dirigent fik hver rødvin for udført arbejde

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

                                                                            Referent Poul Mortensen

Generalforsamling 2016

Leif bød velkommen og bad om èt minuts stilhed til minde om årets afdøde.

1. Valg af dirigent
Knud Hjelm blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

2. Aflæggelse af beretning
Formmanden Leif Prüter aflægde beretningen. Hvis du vil løse hele beretningen så kan den læses længere nede på siden. Hovedpunkterne, der blev berørt var:

 • Der er ikke behov for vedtægtsændringer ang. valg af enkeltmedlemmer til pentaque og krocketudvalg. Det overlades til udvalgene.
 • Sommertur
 • Julefrokost
 • Petanque
 • Krocket
 • Gymnastik
 • Ved årets udgang havde AGS 147 medlemmer

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev forelagt og godkendt

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse: Erik Wassmann og Poul Mortensen begge villige til genvalg
Erik Wassmann og Poul Mortensen begge genvalgt med akklamation

6. Valg af suppleanter: Vibeke Sønderskov og Hanne Wilstrup
Vibeke Sønderskov og Hanne Wilstrup blev valgt med akklamation

7. Valg af udvalg: Pentaque og Krocket
Valg af udvalg: pentaque og krocket afdelingerne nedsætter udvalgene

8. Valg af revisor: Erik Nikolajsen villig til genvalg
Erik Nikolajsen genvalgt med akklamation

9. Valg af revisorsuppleant: Jens Larsen villig til genvalg
Jens Larsen genvalgt med akklamation

10. Eventuelt
Med tak blev der uddelt rødvin til Erik Nikolajsen (revisor), Knud Hjelm (dirigent),
Marianne Thomsen (suppl. bestyrelsesarbejde) og Frank Husmark (hjemmeside)

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Referent Poul Mortensen

Formandens beretning til Generalforsamling 2016

Årets gang i 2015 for AGS.

Beretning til Generalforsamlingen 2016

Beretningen starter for præcis 1 år siden, hvor vi på General Forsamlingen drøftede det ulogiske i at alle fremmødte var med til at vælge hvem der skulle sidde i henholdsvis Petanque- og Krocket udvalget.
Bestyrelsen blev opfordret til at ændre i vedtægterne på denne GF, så vi satte os ned sammen med dirigenten og nærlæste vedtægterne, og kom til det resultat at ordlyden i vedtægterne gjorde, at det ikke var nødvendigt med en vedtægts ændring. I stedet for at vælge medlemmer til udvalgene skal forsamlingen blot vedtage, fra år til år, hvilke udvalg der skal nedsættes for det kommende år,
og så vælger man selv udvalgsmedlemmer, i de enkelte afdelinger.

Det er i øvrigt lykkedes bestyrelsen, efter flere års forsøg, at skabe et mindre underskud på driften. Hvilket vil fremgå under punktet regnskab.

Vi har ellers haft et fint år uden de store udsving til nogen sider, vi har haft 2 arrangementer for hele foreningen, nemlig den årlige sommertur som i 2015 gik til Københavns Rådhus, hvor vi fik en guidet rundvisning og efterfølgende et fint frokostarrangement i de små haver i Pile Alle.
Stor tak til Børge Nielsen som endnu engang overgik sig selv med dette arrangement, samt til medhjælperen Poul Mortensen som sørgede for at alt gik glat ved fremmødet.
Det andet arrangement var som sædvanligt vores store julefrokost i Gilleleje hallen med taselv bord fra Ullas køkken, det var fint som sædvanligt. Derudover kom Jesper Søgård fra Gillelejerevyen og underholdt med et John Mogensen program, som så ud til at falde i god jord hos deltagerne, der i alt var 117 personer, meget flot fremmøde flere end nogensinde før.

Hvordan er det så gået i de enkelte sportsgrene, ja lad os starte med Petanque:

Fra April var vejret ret så godt så man lagde hårdt ud.Og selv om sommeren bød på megen regn, var der kun få aflyste dage. Der er stigning i medlemstallet så vi nu er 40 medlemmer.
18 august var der fælles mixstævne med krocket på en dejlig sommerdag. Petanquerne spillede krocket og omvendt. Alle syntes at have en god dag, Formanden delte præmier ud og dagen sluttede med fællesspisning, hvor Carsten fra Krocket grillede.
d.1. december sluttede vi af med et fællesarrangement i GBs klubhus, sammen med krocket.

Og lad os fortsætte med Krocket: Som havde et godt år, med mange nye medlemmer så man nu er oppe på 30 personer.
Der har været stor tilslutning til div. stævner, hvoraf vi har vundet en del.
Der var 2 der vandt Nordsjællandsmesterskab i enkeltmandsturnering. 2 par som blev Nordsjællandsmestre. Vi fik et par som blev Østmestre samt en der blev nr.3 til DM i enkeltmands.
3 par var med til DM.
Der er 4 personer i gang med at uddanne sig til instruktører.
Vi fik et sponsorat fra Nordeafonden på 15000 kr. til matriel og en grill.
Vi havde besøg af en 1.klasse samt efterfølgende 3 5 klasser som skulle prøve spillet. Der blev bragt billeder og tekst i UGEPOSTEN.
Der var den tidligere nævnte fællesdag med petanquerne.
Mortens aften afholdes i Boldklubben med indtagelse af 6 ænder, til 28 personer.
Fælles julefrokost 1 Dec. I GBs klubhus med petanqerne.
D. 18 juni i år, har vi fået tildelt værtskabet for et Øststævne med ca.100 deltagere, det ser vi frem til.

Gymnastik: her har bestyrelsen valgt at udvide med et ekstra hold om mandagen så vi nu er 3 hold.
Det er gået OK, men vi kan godt bruge lidt flere på hold 2 om mandagen.

Hallen om onsdagen, hvor vi laver gymnastik ½ time og efterfølgende spiller Badminton, tæppecurling, bordtennis og indendørs boccia:
Vi startede med at vores nye instruktør brækkede armen, og vi måtte ty til en afløser som var villig til straks at hoppe til, tak for det. Nu er den oprindelige instruktør tilbage og har fundet sin rytme.
Vi har i løbet af sommeren købt et nyt curlingtæppe, som vi fik tilskud fra kommunen til fra materielpuljen. Der er stor tilslutning til onsdagen i hallen.

Vi var ved årets udgang 147 medlemmer, hvoraf adskellige dyrker mere end een disciplin.

Jeg vil gerne sige en stor tak til den øvrige bestyrelse for deres indsats i året der er gået.

Til slut vil jeg opfordre forsamlingen til sammen med mig at give en stor hånd til dem der betyder allermest for foreningen, nemlig MEDLEMMERNE. Uden disse, var vores klub ikke den, den er i dag.

Det var ordene.

Generalforsamling 2015

1. Valg af dirigent

Efter forslag fra bestyrelsen blev Knud Hjelm valgt, som derefter erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og dermed lovlig.

2. Aflæggelse af beretning

Leif Prüter aflagde beretning. Læs hele beretningen længere nede på siden, men hovedpunkterne var:

 • Petanquebaner
 • Maj kampagner
 • Sommertur
 • Krockets gode år med flere mesterskaber
 • Stort fremmøde i såvel krocket som petanque
 • Gymnastik, herunder bestyrelsens overvejelser om flere hold
 • Tak til Birthe Christensen for hendes arbejde for klubben
 • Nævnte at vor tidligere formand, Karen Hansen, døde i det forgangne år
 • Nævnte tilskuddet fra Jem og Fix
 • Takkede for den store tilslutning til julefrokosten

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
Erik gennemgik regnskabet.
Ved året udgang var vi 145 medlemmer.
Frank havde et spørgsmål til oplysningerne om køller og bluser. Erik forklarede, at noget af problemet var, at vi havde købt bluser sidste år og havde 3 bluser fra endnu tidligere køb. Der gives stadig tilskud til køb af bluser.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

 • Sekretær Birthe Christensen udtræder af bestyrelsen på grund af fraflytning
 • Børge Nielsen blev genvalgt
 • Leif Prüter blev genvalgt
 • Bodil Madsen indtræder i bestyrelsen i stedet for Birthe Christensen

6. Valg af suppleanter

 • Marianne blev genvalgt
 • Vibeke blev valgt som ny suppleant

7. Valg af udvalg
Petanqueudvalget fik følgende sammensætning: Erik Hertz, Hanne Nielsen, Anette Agerskov, Jørgen Wilstrup og Børge Nielsen

Til krocketudvalget var fra det nuværende udvalg følgende forslag: Vibeke Sønderskov, Frank Husmark og Bodil Madsen

I en henvendelse fra Erna Larsen foreslog hun, at udvalget fik 4 medlemmer og hun stillede sig til rådighed

Generalforsamlingen besluttede at der skulle foretages afstemning om de to forslag og udfaldet blev: 34 medlemmer stemte for forslaget om 3 medlemmer, medens 1 medlem stemte for forslaget om 4 medlemmer. Herefter har kroketudvalget 3 medlemmer

Til dette var en diskussion: Frank Husmark mente ikke, at man havde fulgt de almindelige regler om afstemning. Han mente at man burde vælge om udvalget skulle have 3 eller 4 medlemmer og mente i øvrigt at det under punktet ”Behandling af indkomne forslag” burde være nævnt at der var kommet et forslag fra Erna Larsen. Mente ikke at krocketmedlemmerne havde været utilfredse med Erna Larsen. Der kom fra salen bemærkninger om, at kun krocketmedlemmerne henholdvis petanquemedlemmerne skulle kunne stemme om deres udvalg. Ole Mortensen var ikke enig i Franks bemærkning om, at Ernas brev var et indkommet forslag og derfor var behandlet korrekt.

Leif nævnt, at det i vedtægterne stod, at generalforsamlingen skulle udpege de to udvalg, og det var så det, der var sket tidligere på denne forsamling. Generalforsamlingens beslutning stod ved magt.

8. Valg af revisor
Erik Nikolajsen blev genvalgt

9. Valg af revisorsuppeant
Jens Larsen blev genvalgt

10. Eventuelt
Leif takkede dirigenten og medlemmerne for fremmødet til generalforsamlingen.

Referent Børge Nielsen

Beretning af formanden - Gen. Fors. 2015

Formandens beretning vedr. året 2014

Det var så endnu et begivenhedsrigt år i vores forening. Vi lagde ud med at indvie vores nye fine Petanquebane med en reception, startende ved kanten af banen med at Borgmesteren kastede de første kugler, fortsatte derefter med at møde op i GBs Klubhus hvor Borgmesteren sagde et par ord, fulgt af GBs formand E. Bertrand samt en takke tale fra undertegnede. Under Bertrands tale fik vi en gave fra GB, nogle river til at glatte banen ud.

Vi lavede i maj en kampagne for at lokke flere til Krocket og Petanque. Dette gav nogle flere medlemmer til begge dele.

Vi havde i maj en fin tur til Roskilde Domkirke med efterfølgende mad på Gershøj Kro. Tak til Børge for et godt arrangement.

Krocket:

Det har været et godt år for krocket afdelingen, med 26 medlemmer, Maj måned bød på Åbenthus hvor alle kunne komme og prøve, dette betød 6 nye medlemmer, som alle er faldet godt til. Vi har deltaget i 8 stævner, hvor det er blevet til 6 førstepladser og en andenplads.
AGS deltog også i holdturnering hvor Bodil Madsen, Frank Husmark samt Vibeke- og Carsten Sønderskov blev Landsdelsmestre for hold C1.
Erik Nikolajsen og Carsten Sønderskov, blev landsdelsmestre for par i B2. Alle landsdelsmestre rykker en række op.
Der har løbende været stort fremmøde til træning tirsdag og fredag, samt til de forskellige arrangementer som klubmesterskab/ Grilldag og julefrokost.

Petanque:

Efter indvielsen tog vore spillere fat og har spillet hver tirsdag hele sommeren og ældresagen om mandagen. Den første bane er lidt ujævn, men leverandøren har lovet at ændre dette. 9/9 have man et mix-stævne med ældresagen, med stor succes, der var mange deltagere fra begge foreninger.

Der var 37 deltagere i petanqueafdelingen ved sæsonafslutningen, det er mere end der er plads til på banerne men da ikke alle møder hver gang, har vi ikke haft problemer med det endnu.

Vi søgte materielpuljen og fik tildelt et beløb der gjorde at vi kunne købe 3 sæt borde og bænke til Petanquebanerne i stedet for de noget miserable, som der stod dernede, samtidig fik vi Jens Larsen til at istandsætte de 2 der var brændt nede ved klubhuset, stor tak til ham herfor.

Mandags gymnastikken:

Den er blevet meget populær. Der er ca. 50 personer tilmeldt, til en god gang motion under vores instruktør, som er meget populær og som vi derfor også sætter meget stor pris på.  Vi overvejer grundet det store antal og flere efterspørgsler, at lave 2 mandagshold, et fra 9,30-10,20 og et fra 10,30-11,20.

Fredags gymnastikken:

Er lidt hårdere end mandagsgymnastikken, men her er der 30 meget ihærdige personer.
Stor tak til Birthe, der forlader os og rejser helt væk her i foråret, for hendes indsats med at tage remedier og musikanlæg frem til gymnastikken.

Onsdag i Gilleleje Hallen:
Her er ca. 50 personer som gør gymnastik med efterfølgende Badminton, Boccia, Tæppecurling, og med mulighed for Billard, bordtennis, Dart og Bob.
Vi er i alt lidt færre medlemmer end sidst år.

Vi fik i efteråret den kedelige meddelelse, at Karen Hansen, foreningens stifter og mangeårige formand og eneste æresmedlem var afgået ved døden.
Børge, vores næstformand, forfattede nogle mindeord til Ugeposten.

Vi fik i oktober en meddelelse fra Hjem & Fix om at vi kunne søge en pulje, om støtte til et projekt på den måde at vi skulle udføre et arbejde og de støttede så med Materialer hertil.
Frede ansøgte med en tegning og materialebeskrivelse om at få til et læskur til Petanquebanerne. Sidst i oktober fik vi besked om at det var bevilget. Vi skulle blot have udført arbejdet inden 31/12.
Vi gik straks i gang og resultatet kan ses nede ved banerne, vi håber, spillerne får god brug herfor. En stor tak skal lyde til dem der gik i gang med byggeriet: Frede Petersen, Søren Rykær, Børge Nielsen, Erik Gilfeldt, Erik Wassmann og Jørgen Vilstrup, samt ikke mindst Sonja Techau, der mødte op med varm kaffe til Byggeteamet.

Året sluttede med den altid populære JULEFROKOST, i år med ta-selv-bord, kreeret af Ulla fra Hallens køkken, med underholdning af Allan Heiding og datteren Joanna der har en meget flot stemme.

Der var tilmeldt 111 personer hvilket er rekord for et julearrangement. Poul gjorde en stor indsats for, at få så mange som muligt med, stor tak herfor.

Jeg kan til slut sige at vi prøvede endnu engang, at bruge lidt af foreningens formue, men uden resultat, jeg kan se at der, som I vil se om lidt, stadig er et overskud.

Tak til alle for året der er gået!

 Leif Prüter, formand for AGS